Slide

Privacyverklaring Acupunctuur voor Vrouwen

Deze verklaring heeft betrekking op onderstaande therapeut:

Praktijk Zwolle
Manuela Werz
06-17385058
manuela@acupunctuur4vrouwen.nl
AGB-code zorgverlener 90-041012

Deze therapeuten is lid van de NVA en het KAB.

Daarnaast geldt deze verklaring voor waarnemers en stagiaires.


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

 

Voor de details van ons Privacybeleid:

Klik hier

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

(Contact-) Gegevens Zorgverleners:
Praktijk Zwolle
Manuela Werz
06-17385058
manuela@acupunctuur4vrouwen.nl
AGB-code zorgverlener 90-041012
(contact-) Gegevens Functionaris GegevensbeschermingManuela Werz
06-17385058
manuela@acupunctuur4vrouwen.nl
Doel gegevensvastlegging

 

 

 

 

 

 • (para-)medische behandeling
 • Behandeling met Acupunctuur, Tuina en Chinese kruiden
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • verzenden nieuwsbrief
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)
Wij noteren in uw dossier

 

 

 

 

 

 

 

 

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeringsnummer

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • medische gegevens
 • zaken m.b.t. seksualiteit
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar

 

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders
Bewaartermijn dossier
 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

 

 

 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw klantnummer en/of geboortedatum
 • mogelijk BSN
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld
  24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult
Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie bovenaan dit schema)

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

 

 

 • Een waarnemer na uw toestemming
 • Een stagiaire na uw toestemming

Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email
 • gebruik beveiligd systeem
Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt niet van toepassing
Met betrekking tot online afspraken maken niet van toepassing
Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

 

 

 • Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
 • Ons cookiebeleid is te vinden op de website.
Digitale Nieuwsbrief

 

 

 • Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen digitale Nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief bevat Opt-out mogelijkheid
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

 

 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)
Meldplicht datalekken
 • Wij beschikken over een protocol datalekken.
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

Neem gerust contact op